Dienstenwijzer Bergermeer Verzekeringen

Inleiding

Wij hechten belang aan een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat het voor u duidelijk is welke diensten en werkzaamheden wij voor u verrichten. Daarnaast moet het voor u duidelijk zijn welke relatie Bergermeer Verzekeringen heeft met andere marktpartijen. In deze dienstenwijzer vindt u meer informatie over Bergermeer Verzekeringen

Bergermeer Verzekeringen: wie zijn wij?

 • Bergermeer Verzekeringen is een handelsnaam van Assurantiekantoor Bergermeer B.V.
 • Bergermeer Verzekeringen treedt op als adviseur en bemiddelaar op het gebied van schadeverzekeringen voor consumenten en bedrijven;
 • Bergermeer Verzekeringen is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder
  nummer 57324166;
 • Bij de Autoriteit Financiële Markten staan wij geregistreerd onder nummer 12042317;
 • Bergermeer Verzekeringen is een 100% dochteronderneming van Turien & Co. Holding BV.

Onze diensten

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van nieuwe en via het kantoor ondergebrachte schadeverzekeringen.

Wat kunt u van ons verwachten voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekering?

 • Het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie: zodra wij uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
  • Wat weet u al over mogelijke verzekeringen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?
 • Nadat we hebben bekeken welke verzekeringsoplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.
  • advies: samen met u kijken we naar welke aangesloten maatschappij en welke dekking u het beste past, wij hanteren standaarden in het advies, zie deze link.
  • informatievoorziening: voordat u een verzekering afsluit zullen wij u in kennis stellen van de premie, verzekeringskaarten en/of voorwaarden en eventuele aandachtspunten;
 • Bij de totstandkoming van uw verzekering(en) dragen wij zorg voor de volgende punten:
  • bemiddelen; wij helpen u bij het tot stand komen van de verzekering tussen u en de verzekeraar.

Wat kunt u van ons verwachten gedurende de looptijd van de verzekering?

 • bemiddelen en advies gelijk als bij totstandkoming van de verzekering wanneer u ons informeert over wijzingen in uw situatie of te verzekeren object
 • informeren en adviseren over mogelijke wijzigingen in het gekozen product en/of wet- en regelgeving indien van toepassing
 • behartigen van uw belangen bij schade, bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij

 

Onze selectie van aanbieders

Bergermeer Verzekeringen is een onderdeel van de Turien&Co holding, waarvan ook AnsvarIdéa en Turien&Co Assuradeuren onderdeel uit maken. Bergermeer Verzekeringen heeft geen aandelen belang in of financiële arrangementen met AnsvarIdéa of Turien&Co.

Wij bemiddelen en adviseren primair voor producten van AnsvarIdéa en van de verzekeraars waar Turien & Co. Assuradeuren en AnsvarIdéa een volmacht van heeft. Daarnaast hebben wij direct toegang tot een grote selectie verzekeraars al dan niet via de Serviceprovider Risk. Wij zijn vrij in het gebruik hiervan en maken hiervan gebruik als we u via deze weg een beter aanbod kunnen doen.

Het advies van Bergermeer Verzekeringen is gebaseerd op, en beperkt tot, het aanbod van bovenstaande aanbieders.

Hoe worden wij beloond?

Voor onze werkzaamheden ontvangen wij een beloning in de vorm van provisie van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering is afgesloten. De provisie is een percentage van de premie welke de verzekeraar aan ons vergoed. Deze provisie kan afhankelijk van het product een doorloop- of afsluitprovisie of een combinatie van deze twee beloningsvormen zijn. De provisie kan uiteenlopen van 2 tot 27,5% van de premie. Desgewenst zullen wij op uw verzoek kenbaar maken hoeveel provisie wij ontvangen op uw polis(sen). Bergermeer Verzekeringen brengt bij u geen separate kosten in rekening.

In sommige gevallen vereist uw klantprofiel een andere vorm van de standaard dienstverlening. Bij deze dienstverlening hoort ook een andere beloningsvorm. Over deze eventuele andere beloningsvorm zullen wij u altijd vooraf informeren.

Looptijd van het contract

Wij zijn de bemiddelaar op uw verzekeringsovereenkomst. Wanneer u de verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar opzegt of wanneer de verzekeraar de overeenkomst met u opzegt, zijn wij niet langer uw bemiddelaar. Daarnaast kunt u in overleg met de verzekeraar altijd afspreken dat een andere assurantieadviseur voortaan uw belangen zal behartigen. Ook in dat geval zijn wij niet langer uw bemiddelaar.

Ook kunnen ook wij de relatie met u beëindigen. Dit neemt niet weg dat de verzekeringsovereenkomst tussen u en de verzekeraar in stand blijft. Uw verzekering blijft tot onze portefeuille behoren tot op het moment dat deze is overgeboekt naar een andere assurantieadviseur.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een aantal dingen van u.

De juiste gegevens

Wij verwachten dat u de juiste en actuele gegevens aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Actieve communicatie rond uw verzekeringen geschiedt uitsluitend per e-mail. Dit betreft bijvoorbeeld veranderingen die uw verzekeringen raakt, service-mails die verband houden met uw situatie en meer algemene nieuwsbrieven. Communicatie per post is beperkt tot direct noodzakelijke communicatie (denk aan versturen schadeformulieren).

Om u of uw bezit te allen tijde goed verzekerd te houden, dient u ons op de hoogte te stellen van veranderingen in de op het polisblad vermelde gegevens. Indien u bijvoorbeeld verhuist, gaat samenwonen, uw auto of huis verkoopt, dient u ons en de verzekeraar hiervan in kennis te stellen. Bij twijfel of een wijziging in uw situatie van belang is voor uw verzekering kunt u altijd één van onze medewerkers raadplegen.

Controleren van de polis

Indien u een verzekering afsluit, ontvangt u op het door u verstrekte adres uw polisbescheiden en verzekeringsvoorwaarden. Wij raden aan deze documentatie goed door te lezen en na te gaan of alle gegevens goed staan vermeld. Bij opmerkingen of wijzigingen kunt u contact met ons opnemen.

Communicatie

Actieve communicatie rond uw verzekeringen geschiedt uitsluitend per e-mail. Dit betreft bijvoorbeeld veranderingen die uw verzekeringen raakt, service-mails die verband houden met uw situatie en meer algemene nieuwsbrieven. Communicatie per post is beperkt tot direct noodzakelijke communicatie (denk aan versturen schadeformulieren). Mails aan u verstuurd naar het ons bekende emailadres worden als ontvangen en gelezen beschouwd.

Berichten verzonden aan Bergermeer verzekeringen kunnen pas als ontvangen en gelezen worden beschouwd als deze door Bergermeer verzekeringen schriftelijk of per mail is bevestigd.

Onze kwaliteit

Bergermeer Verzekeringen is ingeschreven in het AFM register voor financiële dienstverleners. Op grond van deze inschrijving hebben wij een vergunning als bemiddelaar. Met deze vergunning is het voor ons toegestaan om te kunnen adviseren en bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Onze adviseur en medewerkers beschikken over de benodigde vakbekwaamheidsdiploma’s, die behoren bij een dergelijke inschrijving. Zij houden hun kennis actueel op basis van permanente educatie. Daarnaast beschikken wij over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klachten

Wij hebben het streven u uitstekend van dienst te zijn. Mocht u een klacht hebben dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u op de onderstaande contactgegevens ter attentie van de directie in kennis stelt van uw klacht zullen wij deze zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Bergermeer Verzekeringen
T.a.v.: Directie
James Wattstraat 11
1817 DC

Wanneer het oordeel van onze directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) via de website www.kifid.nl. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Meer informatie over het KiFiD vindt u op www.kifid.nl/consumenten. U dient in uw correspondentie het volgende aansluitingsnummer te vermelden: 300.015660. Daarnaast kunt u zich uiteraard tot de Nederlandse rechter wenden.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledig privacystatement verwijzen wij u naar onze website. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacy statement opvragen.

Als onze klant mag u van ons verwachten dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

Bij het adviseren en bemiddelen voor een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens verwerken wij in onze administratie. Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, zullen wij u gegevens delen met de verzekeringsmaatschappij. Uw persoonsgegevens verwerken wij:

– om u te adviseren

– om te bemiddelen en een contract voor u te kunnen sluiten en onderhouden;

– om een schademelding namens u af te handelen met een verzekeraar;

– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

– om u te informeren over (wijzigingen) van producten en diensten die wij u bieden

De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan onze uitgebreide privacy statement.

Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Heeft u een vraag over uw verzekering? Neem dan contact op met Bergermeer Verzekeringen. Telefonische bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Bergermeer Verzekeringen James Wattstraat 11

1817 DC Alkmaar

Antwoordnummer 506

1800 VB Alkmaar

Tel: 072 5 181 111

 

 

laatste actualisatie: 15-3-2024